BASES LEGALS

1.- Companyia organitzadora

L’empresa CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L.  amb domicili social al Paseo Mallorca 20, Piso 1, Palma de Mallorca amb CIF B16503211, organitza un SORTEIG denominat MLF20 ¡El super concurs de Nadal!

2.- Desvinculació pel que fa a Instagram i Twitter

Twiiter i Instagram no patrocinen, avalen ni administren de manera alguna aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Twitter i Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació l’empresa CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L.  i no a Twitter ni a Instagram. La informació que proporcioni s’utilitzarà per gestionar la participació de l’Usuari en el Sorteig, comunicar-li així mateix el premi en cas de resultar guanyador i per a finalitats comercials de Mallorca Live Festival.

3.- Objecte i mecànica del concurs.

3.1 Previ: Registre i identificació en www.twitter.com o www.instagram.com.

Serà necessari que el Participant estigui registrat i s’identifiqui com a usuari de la Plataforma de Twitter o Instagram.

3.2 Participació

Per participar, els usuaris hauran de:

1) Comprar un abonament per a regalar fins al 6 de gener.
2) Gravar la reacció del teu familiar o amic.
3) Publicar la reacció y penjarla amb el hashtag #RegalaMLF a Instagram o Twitter (Important: tenir sempre el teu perfil obert perquè el puguem veure)
4) El temps limit és el 6 de gener (inclòs).

Un mateix Usuari només podrà utilitzar un únic compte per participar en el Sorteig. L’Organització no tindrà en compte les publicacions d’Usuaris que usin comptes múltiples.

Així mateix, l’Organització no tindrà en compte els comentaris d’usuaris que no compleixin amb la mecànica del Sorteig prèviament descrita ni els comentaris que es publiquin fos del període de participació del Sorteig.

La participació en el Concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedeix a l’empresa CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L. els drets d’explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i/o d’imatge que poguessin correspondre-li o derivar de les participacions enviades per participar en el Concurs.

4.- Durada i Àmbit

3.1. Inici de la Promoció: 24 de desembre de 2019.

3.2. Finalització: 6 de gener de 2020 a les 23:59h.

3.3. Anunci de guanyadors: 8 de gener de 2020.

La Promoció es troba limitada a l’àmbit geogràfic d’Espanya.

5.-Requisits per participar

Podràn participar en la Promoció:

Totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència a Illes Balears i la Península Ibèrica i que comptin amb un perfil d’usuari real en Twitter o Instagram.

L’Organització verificarà tots els requisits que es detallen a continuació.

– Els comentaris no hauran de vulnerar o danyar la sensibilitat de les persones per representar i/o incitar a conductes de caràcter violent, sexual, discriminatori, antirreligios, perillós, socialment incorrecte, o inadequat.

– Els comentaris no hauran de menysprear a CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L. ni als productes associats a les mateixes. Tampoc als competidors, ni a cap altra persona o parteix afiliada al Sorteig, ni emetre missatges contraris amb la bona fe associada al mateix. No es tindran en compte els comentaris grollers, amb insults i/o amenaces a CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L.

L’Organització es Reserva el dret a no tenir en compte per al Sorteig, descartar o desqualificar qualsevol comentari d’usuaris i participants del Sorteig que segons el parer de l’Organització fos contrari a fi d’aquest Sorteig o fos contrari als presents requisits, a l’ordre públic, a la legislació aplicable i/o les presents bases establertes per l’Empresa Responsable i que haguessin estat comunicades prèviament, així com aquell comportament que pugui resultar lesiu per a la imatge de CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L. i els valors que aquesta defensa.

6.- Selecció de guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Resultaran Guanyadors/as del Sorteig els Usuaris triats/as a l’atzar mitjançant un sistema informatitzat després de la recol·lecció de les dades dels Usuaris participants i que compleixin amb les condicions dels punts posteriorment definits.

Reserves: Si no s’aconsegueix contactar amb els Guanyadors/as des de la comunicació dels premiats/as fins al 17 de gener a les 23:59h, o algun d’aquests renunciessin al Premi, es procedirà a seleccionar nous/as guanyadors/as, perdent l’anterior Guanyador/al seu dret a reclamar el Premi.

Es comunicarà els Guanyador/a a través del perfil de Mallorca Live Festival InstagramTwitter a partir del 8 de gener de 2020.

Després de la comunicació del Guanyador/a, el Guanyador/a haurà de posar-se en contacte amb l’Organització a través d’un missatge privat en el perfil de Mallorca Live Festival en Twitter o en Instagram. En cas que el Guanyador/a no es posi en contacte amb l’Organització dins del termini indicat, es passarà al corresponent Reserva.

7.- Premis

Se sortejaran 2 lots de premis que inclouen:

 • Abonament VIP per a l’usuari que regala l’abonament.
 • Upgrade VIP per a l’usuari que rep el regal de l’abonament
 • 2 vols d’anada i volta des de qualsevol punt de l’Espanya a Palma.
 • Una habitació d’hotel per a 2 persones
 • Import de 20,00€ en consumicions en el festival Mallorca *Live Festival per als 2 usuaris

Els lots compten amb els següents requisits:

 • Els premis són personals i intransferibles.
 • Els vols per a l’Usuari procedent de la Península Ibèrica sortiran des de la Península Ibèrica.
 • Els vols no inclouran la facturació de l’equipatge.
 • Els vols d’anada sortiran el dia 14 de maig de 2019 entre les 7am i les 3pm.
 • Els vols de tornada seràn el 17 de maig de 2019.
 • L’entrada a l’hotel serà el dia 14 de maig de 2019 i la sortida del mateix el 17 de maig de 2019.
 • L’estada a l’hotel no inclou esmorçars, menjars, ni càrrecs de serveis extra que ofereixi l’hotel, tals com a bugaderia, service room, oci, restauració, etc.
 • El lot no inclou altres costos derivats per a l’arribada a l’hotel i/o a l’aeroport com a trasllats, dietes, etc.

Els Guanyadors/as residents en la Península Ibèrica seran contactats entre el 9 i el 17 de gener per l’Organització per confirmar des de quin aeroport procedeix així com per confirmar les dades de l’estada. Aquests guanyadors/as dels vols hauran de confirmar entre el 18 de gener i el 26 de gener l’aeroport de sortida i el d’arribada.

Una vegada confirmats i comprats els vols per part de l’Organització, CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L. no assumirà cap tipus de canvi en els bitllets, així com en la gestió o el cost en cas que l’Usuari desitgi canviar o cancel·lar els seus vols.

L’Organització no es fa responsable en cap cas de pèrdues de vols ni tampoc esmenarà amb un altre bitllet la pèrdua dels avions.

8.- Reserves i limitacions

S’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents al Website; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del Sorteig així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

L’empresa CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable que pugui afectar al bescanvi dels premis.

L’empresa CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L. es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del Sorteig.

L’Organització exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la Promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

L’empresa CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L. es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del Sorteig quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L. es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del Sorteig, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Així mateix, l’empresa Organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

9.- Protecció de dades

El tractament de les dades personals dels participants i guanyadors de la present Promoció és obligatori en els termes exposats a les presents Bases. Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L. titular i responsable d’aquest fitxer, amb domicili social al Gran Via Asima 20, 2º , oficina 19. Polígono de Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, la finalitat del qual serà:

Gestionar la seva participació en la present Promoció, i en cas de resultar guanyador/a, verificar a tals efectes que l’interessat compleix amb els requisits necessaris per poder participar en el Sorteig.

Verificar la inexistència d’actuacions fraudulentes o contràries a les presents Bases.

Així mateix, si l’interessat resultés Guanyador/a de el Sorteig, les seves dades seran tractades amb les següents finalitats:

Verificar que el premi s’ha obtingut de forma lícita i que la seva participació s’ajusta a les presents Bases.

Comunicar a l’interessat el premi obtingut mitjançant el contacte via Instagram o Twitter. S’entendran per correctes les dades que l’interessat hagi proporcionat al moment de participar en el Sorteig.

CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L. garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollits en el present SORTEIG, especialment pel que es refereix a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels participants.

Donat el caràcter obligatori del contingut del tractament de les dades personals de l’interessat, la inscripció i participació de l’interessat en la present Promoció suposa la plena acceptació expressa les finalitats de tractament indicades i de totes les cessions de les seves dades exposades. Per tant, si l’interessat no consent algun tractament i/o cessió de les seves dades haurà d’abstenir-se de participar en la present Promoció. No obstant això l’anterior, a qualsevol moment l’interessat podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes indicats a les presents Bases.

10.- Acceptació de les bases.

La simple participació en el Sorteig implica l’acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del Participant i com a conseqüència d’això, CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.