Termes i condicions Mallorca Live Festival 2018

CONDICIONS

La venda d’entrades s’entén realitzada en el nostre domicili social i el comprar l’entrada per aquest portal implica l’acceptació de les condicions generals.

 

IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA

Estàs contractant amb la promotora CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L.., NIF B16503211 domiciliada en Gran Via Asima 20, 2º , oficina 19. Polígono de Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca (Illes Balears). La plataforma de pagament es de SEE GROUP LIMITED amb Seu oficial: Carrer de Alcalé 54 – 4rt esquerra. 28014 Madrid, Espanya.

 

ACCÉS AL RECINTE

Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada que serà escanejada per a la seva verificació . Hauràs d’identificar-te amb DNI en el cas que l’organització ho sol·liciti.

  1. L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida als punts de venda oficials . No està permesa la revenda de l’entrada. L’Organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.

El posseïdor de l’entrada és el responsable en cas de còpia de la mateixa.

  1. L’Organitzador denegarà l’accés als recintes al portador si concorre qualsevol de les següents circumstàncies :
  2. a) L’entrada es troba incompleta , esmenada , trencada o amb indicis de falsificació.
  3. b) El portador manifesta una actitud violenta o que inciti públicament a l’odi, la violència , o la discriminació per motius de naixement, raça , sexe , religió , opinió , discapacitat , orientació sexual , identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal , i , especialment , al portador que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis en l’exterior o a l’entrada , a que porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i al que porti robes , objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la llei i la Constitució.
  4. c) El portador presenta símptomes d’embriaguesa o d’estar consumint o haver consumit drogues o substàncies estupefaents .

L’exercici del dret d’admissió no comportarà , en cap cas , la denegació d’accés al portador per raons de naixement, raça , sexe , religió , opinió , discapacitat , orientació sexual , identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

A l’entrada als recintes , el públic pot estar subjecte a un registre segons la Llei No està permesa l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o estiguin prohibits per la normativa vigent . Es prohibeix així mateix l’entrada de qualsevol tipus de begudes al recinte .

  1. L’Organitzador podrà denegar l’accés o expulsar dels recintes al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les indicacions del personal de l’Organització , així com en cas que pugui raonablement presumir que crearà una situació de risc o perill per a al propi portador o altres assistents o per estats d’intoxicació aparent o potencial , responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a béns.
  2. La possessió de l’entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitàries , de màrqueting o de promoció ( inclosos concursos , regals i/o sortejos ) associats al posseïdor de l’entrada o tercers.
  3. L’entrada de menors al festival es regirà pel que preveu la normativa vigent i en especial a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, d’acord amb la interpretació que de la mateixa s’efectua en la Consulta 2017-21-a de la Direcció General d’Emergències i Interior de la Conselleria Hisenda i Administracions Públiques del Govern Illes Balears.

L’ incompliment d’aquest punt obligarà a l’anunciant i / o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalitat equivalent a mil vegades el preu de l’entrada sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals.

Aquestes activitats seran rastrejades a Internet amb la finalitat d’establir la responsabilitat pertinent .

 

CONDICIONS GENERALS DE L’ENTRADA

Una vegada adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment.

En cas de cancel·lació , l’adquirent pot sol·licitar el reemborsament en el termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació , en la forma especificada per l’Organitzador per correu electrònic . Es considerarà cancel·lació la suspensió de més de la meitat dels concerts programats . L’Organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa.

No es retornarà l’ import de l’entrada en cas de cancel·lació del festival a causa de males condicions climatològiques , desastres naturals , tancament de l’espai aeri espanyol o altres causes de força major no imputables a l’Organitzador.

 

DRET D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa o promocional , i autoritza aquest ús , que serà responsabilitat de cada mitjà.

En el cas d’imatges recollides per CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L.. informem que aquestes dades seràn tratades conforme la política de privacitat ja definida en la página web http://mallorcalivefestival.com/.

Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació , enregistrament o reproducció a l’ interior dels recintes excepte autorització expressa de l’Organització.

Aquestes accions poden suposar una acció penal o civil per danys.

 

VIDEO VIGILÀNCIA

El promotor de l’esdeveniment o si escau , el gestor de l’espai públic VIDEO VIGILARÀ tot el recinte.

En aquest sentit , s’informa que qualsevol imatge vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de conductes il·lícites o qualssevol danys que poguessin provar , tant a persones com a béns.

Les dades seran automàticament facilitades a autoritats judicials o policials.

La imatge queda subjecta a la política de privacitat ja definida.

PROTECCIÓ DE DADES DE TERCERS

Si facilites dades d’un acompanyant t’obligues a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privacitat que apareix en el formulari de registre.

DUBTES I FULLS DE RECLAMACIONS

En cas de dubte o consulta , hi ha informació disponible a la web del festival . Les persones interessades poden sol·licitar per correu electrònic fulls de reclamació, que també estaran a la seva disposició en el lloc de celebració del festival i al nostre domicili social.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

En comprar ho està fent a través d’una plataforma externa de pagament que no és de la nostra responsabilitat i és aliena a la nostra empresa.

No som responsables dels càrrecs de compra realitzats per aquestes plataformes , en cas de devolució de l’entrada.

ALTRES CONDICIONS

L’usuari accepta que la legislació aplicable és l’espanyola.

La llengua de contractació és segons l’ idioma escollit.

Aquest document en què accepta les condicions s’arxiva en el nostre sistema informàtic. Tens accés durant un mes a les nostres dades i pots imprimir i guardar-te’l al sistema informàtic .

CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L. pot anul·lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions, en aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent pel correu electrònic, per la qual cosa has de consultar periòdicament. També informarà pels canals que consideri adequats .

 

Versió Novembre de 2018